Product

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU รุ่น VF53AS

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่ น VF53AS
แบบ 2 ทางออก (TWIN OUTLET) จากโรงงานผู้ผลิต สามารถปรับได้ถึง 90 องศา
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนอกไซด์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสียงค่อยและสั่นสะเทือน
น้อย ประหยัด น้ำมันน้ำหนักเบามีประสิทธิภาพสูง มีความคล่องตัวในการใช้งาน
ตลอดจนบำรุงรักษาง่าย

เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 30 แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ำระบบสตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่,เชือกกระตุก หน้าปัดเครื่องยนต์มีแผงไฟสัญญาณและเสียงเตือนให้ปฏิบัติและตรวจเช็คต่อไปนี้
• ไฟและเสียงแสดงเมื่อขาดน้ำมันเชื้อเพลิง
• ไฟและเสียงแสดงเมื่อขาดนำ้ มันเครื่อง
• ไฟและเสียงแสดงเมื่อความร้อนเกินกำหนด
• ไฟและเสียงแสดงเมื่อดูดน้ำล้มเหลว
ขนาดลูกสูบ 61 มม. X 60 มม. X 3 สูบ
ความจุกระบอกสูบ 526 ลกู บาศก์เซนตเิ มตร
ถังบรรจุนาํ้ มัน 10 ลิตร
ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 9.5 ลิตร/ชัว่ โมง
ระบบการจ่ายนำ้ มันเชือ้ เพลิง หวั ฉีด (EFI )
ถังบรรจุนาํ้ มันเครื่อง 2 ลิตร
ระบบหล่อลื่น อา่ งนำ้ มนั (Wet Sump)
การจุดระเบิด ใช้แบบฟลายวีลแม็กนิโต (ดจิ ิตอลซีดีไอ)
แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์
ปั๊ มนำ้ ปั๊มหอยโข่ง ระหัดชัน้ เดียว
ระบบดูดนาํ้ ปั๊มสญู ญากาศ แบบโรตารี่
ระบบเรียกนาํ้ เป็นแบบอัตโนมัติ (AUTO PRIMING)
ทางดูดนาํ้ ขนาด 3 นิ้ว
ทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิว้ แบบ 2 ทางออก สามารถปรับได้ 90 องศา
ปริมาตรการจ่ายนำ้ 1,200 ลิตร/นาที ที่ความดนั 6 กก./ตร.ซม. (0.6 MPa)
950 ลิตร/นาที ที่ความดนั 8 กก./ตร.ซม. (0.8 MPa)
700 ลิตร/นาที ที่ความดนั 10 กก./ตร.ซม. (1.0 MPa)
ระดับดูดนํ้าลึก 9 เมตร
นาํ้ หนักทัง้ หมด ประมาณ 101 กิโลกรัม

Category: Brand: